Arbetspliktsgrupper

Varvs funktioner

 • Uppställningsplan för båtklubbens båtar.
 • Målning och uppmärkning av uppställningsytor
 • Mastkrans underhåll och service samt mastskjul
 • Klubbens vägar och ytor ska hållas i skick, grusning, fylla igen håligheter mm
 • Vass bekämpning inom klubbens område och gräsklippning
 • Städning av de områden vi ansvarar för.
 • Maskinparken ska servas vår och höst
 • Inspektioner under uppläggningstiden av bockar, pallmaterial och båttäckningar. Båtägare meddelas vid brister och väderskador.

Hamns funktioner

 • Isättning och upptagning av y-bommar vår och höst.
 • Räddningsstegar, frälsarkransar (livräddningsbojar), vår och höst. Kontrolleras och åtgärdas vid behov.
 • Underhåll av bryggor, stolpar och y-bommar, löpande och med säkerhetstänk i första hand. Ersätta och laga materialet vid behov
 • Vassröjning utmed bryggorna, löpande under året
 • Planering av bryggplatser till klubbens medlemmar och eventuella omflyttningar

Klubbmästares funktioner

 • Förbereda alla event och samlingar där viss förtäring sker i klubbens regi inklusive ev underhållning.
 • Organisera dessa event – före- och efterarbete samt inhandla det som behövs för de olika eventen.

Miljöansvarigas funktioner

 • Avsökning av vårt område efter kemikalier som inte ska finnas där
 • Bortplockning / städning av kembehållare på området
 • Transport till Korslöt / Farligt avfall
 • Kontroll av absorptionsmaterial vid slipen
 • Sista höststädningen – Vinterkonservering av toa-sugen
 • Granskning av skrivelse och uppdateringar kring miljölagstiftningen rörande båtklubbar

Materialansvarigas funktioner

 • Upprätthålla ordning och funktion av klubbens fastigheter med tillhörande materiel, maskiner och verktyg. Detta kan innebära reparation, byggnation och målning.
 • Tömning av sopor .
 • Städning samt tillsyn av klubbstuga, toalett samt bodar.
 • Gräsklippning samt vassröjning.
 • Snöröjning.
 • Se till att förbrukningsartiklar finns, typ soppåsar, tvål, diskmedel etc.

El-gruppens funktioner 

 • Sköta och reparera elanläggningen på klubben
 • Regelbundet kontrollera komponenter i anläggningen
 • Genomföra utbyggnad av anläggningen ev upphandling av tjänster inom EL
 • Underhålla centraler mm
 • Informera om nya föreskrifter
 • Löpande utbyte av skadad/trasig elutrustning
 • Uppdatering av schemat över området vid förändringar
 • Städa upp runt centraler mm

Seglingskommitténs funktioner

 • Arrangerar segling och kappsegling på klubbnivå före och efter arbete
 • Utplacering av bojar inför seglingsarrangemang
 • Seglingarna sker lördagar och kvälls seglingar på onsdagar
 • Start och mål uppgifter vid seglingstävlingar.

Ungdomssektionens funktioner

 • Jollesegling med allt från optimister till två kronor
 • Underhåll av sektionens material, jollar, följebåtar  och underthåll av sektionens byggnader.
 • Flytbryggor, containrar ställning för jollar  sjösättningsramp detta ska underhållas och vår rustas/höst avrustas
 • Löpande underhåll av sektionens område ex gräsklippning, vassbekämpning
 • Ledare och instruktörer till ungdomsverksamheten

Redaktörernas funktioner

 • Redaktionellt arbete med att framställa klubbtidningen TBK-NYTT som ges ut med 4 nummer per år. 
 • Tidningen sänds ut i pappersform via posten till samtliga medlemmar. Den läggs också ut på vår hemsida.
 • Arbetet med tidningen är i princip från ide till färdig produkt, med uppslag från medlemmar samt olika funktioner i klubben.
 • Ansvariga för klubbens hemsida och dess innehåll.