Hamn

Trosa Båtklubb

Ordningsregler för hamn

Utdrag ur TBKs ordningsregler

2:1     Fördelning av bryggplatser
Hamnchef beslutar om hur bryggplatser ska fördelas efter kölista, behov och tillgång. Detta sker i mitten av april varje år.

Klubben tillhandahåller endast bryggplatser för båtar med maxbredd på 4 meter eller en maxlängd på 12 meter, max djupgående begränsas till 2m i mån av plats.

Fördelningen av bryggplatser ses över inför varje säsong och det kan hända att man får byta bryggplats.

2:2     Endast försäkrade och märkta båtar vid bryggplatserna

Alla båtar med bryggplats ska ha gällande försäkring och vara försedda med ett giltigt årsmärke. Märket tillhandahålles av slipfogde då båten sjösätts vid uppvisande av försäkringsbrev. Märket ska klistras fast omedelbart och vara väl synligt på båten från bryggan. Uppvisas inte försäkringsbeskedet sjösätts ej båten och inget märke erhålls.

Sjösätts båten med egen trailer eller på annat sätt skall anmälan göras till hamnchefen och försäkringsbesked uppvisas för att erhålla märket för innevarande år.

Finns inte innevarande års märke på båten senast den 1 Juli tas en avgift på 500 kronor ut av klubben. Jollar ska vara märkta med medlemsnummer. Omärkta jollar äger hamnchef rätt att flytta och anmäla som hittegods hos polisen.

2:3     Kölista för bryggplats
Om bryggplatserna är fullbelagda, kan du ställa dig i kö för plats. Anmäl detta skriftligen till både hamnchef och sekreteraren.

Du måste inför varje säsong skriftigt anmäla till hamnchef att du vill kvarstå i bryggkön senast den 31 Mars. Hamnchef arbetar endast utifrån en aktuell lista inför varje säsong.

2:4     Om du står i kö för bryggplats

Du får en poäng för varje år du har varit medlem, du får dessutom 0,1 poäng för varje timme du arbetat för klubben. För att få en ordinarie bryggplats krävs det att:

Du ska ha minst 15 poäng samt att du under det senaste verksamhetsåret deltagit vid minst tre av följande aktiviteter :
– Årsmötet.
– Fullgjort din arbetsplikt.
– Deltagit på minst en städdag.
– Utfört annat arbete åt klubben där funktionsansvarig kan intyga.

2:5     Anmäl om du inte använder din bryggplats
Du måste skriftligen anmäla till sekreterare och hamnchef om du inte tänker använda din bryggplats under kommande säsong. Detta för att hamnchefen ska kunna hyra ut den som låneplats åt annan medlem. Om du dessutom anmäler detta före den 31 Mars så får du tillbaka din inbetalda avgift för bryggplatsen.

Året därpå förlorar du rätten till bryggplatsen om du inte utnyttjar den, men behåller förtur i bryggkön i tre år om du årligen skriftligt anmäler att du vill kvarstå i förturslistan.

Du får inte själv låna eller hyra ut din bryggplats, det är hamnchefen som beslutar vem som står i tur till låneplats. Om du bryter mot denna regel riskerar du att förlora bryggplats och förtur.

2:6     Om du flyttar eller byter båt
Du måste skriftligen anmäla detta till sekreterare och hamnchef och du måste också kontrollera med hamnchefen om det finns ledig plats för den nya båten, ifall att den inte passar in i din befintliga bryggplats.

Under en period av 14 dagar kan du i mån av plats låna en bryggplats till den ”gamla” båten innan nya köparen hämtar denna. Kontakta hamnchef för detta.

2:7     Förtöj båten rätt
Du ska förtöja och fendra din båt enligt skissen som sitter på anslagstavlorna vid bryggorna.

Hamnchef eller annan som blivit utsedd har rätt att beträda din båt och på din bekostnad ordna nya förtöjningar om de är bristfälliga eller farliga. Vid säsongens slut ska du ta bort allt ditt förtöjningsgods från bryggor och stolpar/y-bommar.

Jollar märks upp med medlemsnummer och namn och läggs sedan på en av hamnchefen anvisad plats.

Hamncheferna

Hamnchefer

hamn@trosabatklubb.se

Peter Ericsson
Joakim Lundquist