Miljö

Trosa Båtklubb tar nu ytterligare ett steg framåt och utser en miljöansvarig. I och med detta uppfyller TBK önskemålet från SBU om att alla båtförbund och båtklubbar skall ha ett miljöombud.

Miljöombudet skall föra TBKs talan i miljöfrågor vid kontakter med kommunen, länsstyrelsen och berörda myndigheter. Följa utvecklingen inom miljöområdet så att vi anpassar vår verksamhet till gällande och kommande lagar och bestämmelser.

En ”Miljöplan” skall upprättas och fastställas av årsmötet. Syftet och målsättningen är att vi TBK:are tillsammans verkar för att begränsa miljöbelastningen vid utövandet av båtlivet, samt att vi alla har en gemensam uppfattning om hur miljöbelastningen fortlöpande kan begränsas. Våra gemensamma ambitioner för småbåtshamnen och klubbholmen skall vara att hålla rent i naturen genom att hantera miljöfarligt avfall, kemikalier, avlopp, sopor o.s.v. på ett miljövänligt sätt.

Vi lever och verkar i en Eco-kommun så vi har ju ett utmärkt utgångsläge. Samtidigt som förväntningarna är högt ställda, utifrån sätt. TBK skall i all sin verksamhet verka för en god miljö och målsättningen är att utveckla båtlivet i balans med människa och natur.

Miljöombud
Erik Persson
Email: miljo@trosabatklubb.se

TBKs miljöplan hittar du här. (pdf)