Varv

Trosa Båtklubb

Utdrag från ordningsreglerna:

3:1 Områdeskarta på materialbodens vägg

För att förstå vad varvschefen menar när det pratas och skrivs om olika rader inom området (ex. A B C D-raderna) så underlättar det om du tar del av denna karta.

3:2 Parkering och bilkörning på varvsplan inkl. ungdomssektionens område
Du är skyldig att följa varvschef / slipfogdes anvisningar om var du får köra bil och var du får parkera. Dessa platser kan skifta beroende på att arbete/underhåll skall ske eller att planen förbereds för sjösättning eller upptagning.

Vid sjösättning / upptagning får du inte köra över slangar och kablar som används vid slipen. Undantag kan godkännas av tjänstgörande slipfogde eller varvschef.
Generellt gäller att du inte får parkera så att du hindrar verksamheten, därför är det alltid förbjudet att parkera framför slipen och på vändplanen. Du får heller inte köra ut på brygga eller blockera ramperna upp på bryggorna.

För att underlätta för alla så har varvschefen både fasta och flyttbara skyltar märkta parkering alternativt ej parkering till sitt förfogande, dessa kan vid behov kompletteras med avspärrningsband.

 • Varvschef ska rapportera till styrelsen om P-anvisningar inte följs.
 • Varvschef / styrelse har också fullmakt att utdela p-bot à 400:-

3:3 Fördelning av varvsplatser

Klubben tillhandahåller endast varvsplatser för båtar med maxbredd 4 meter eller en maxlängd på 12 meter och en totalvikt på max 10 ton.

3:4 Kölista varvsplats

Om varvsplanen är fullbokad kan du ställa dig i kö för varvsplats. Anmäl detta skriftligen till både varvschef och sekreteraren.
Du får en poäng för varje år du har varit medlem, du får dessutom 0,1 poäng för varje timme du arbetat för klubben. För att få en ordinarie varvsplats krävs det att:
Du ska ha minst 15 poäng samt att du under det senaste verksamhetsåret deltagit vid minst tre av följande aktiviteter:
– Årsmötet.
– Fullgjort din arbetsplikt.
– Deltagit på minst en städdag.
– Utfört annat arbete åt klubben där funktionsansvarig kan intyga.

3:5 Om du inte behöver din varvsplats

Detta skall meddelas skriftligen till både varvschef och sekreterare och om du dessutom anmäler detta före den 1 juli så slipper du betala för kommande vinter.
Varvschef har rätt att använda outnyttjad varvsplats efter behov.

3:6 Endast försäkrade båtar på varvsplanen

Alla båtar som har plats på varvsplan ska ha gällande försäkring och vara försedda med ett giltigt årsmärke.
Detta gäller även för trailerbåtar där ägaren sköter sig själv.

3:7 Upptagning och sjösättning

Du anmäler dig till sjösättning eller upptagning senast onsdag aktuell vecka på särskilda listor som finns i klubbstugan via BAS på hemsidan. Det är slipfogden som bestämmer i vilken ordning båtarna ska tas.

 • Du ska hjälpa till med alla båtar under dagen under ledning av slipfogde och varvschef.
 • Tänk på att du ska visa upp giltigt försäkringsbrev, om detta saknas får du boka ny tid.
 • Båtar tillhörande medlemmar utan vinterplats på klubbens område skall vid upptagning eller sjösättning med klubbens material erlägga 500 kronor till klubben vid varje tillfälle.
 • Det är förbjudet att hantera båtar ägda av icke medlemmar inom TBK:s område.
 • Endast behörig slipfogde utsedd av varvscheferna får framföra subliften.

3:8 Rätt att byta ut bristfälligt material

Varvschefen har rätt att byta ut bristfälligt material som kan orsaka akut skada, kostnaden debiteras båtägaren. ( se även miljö och skyddsrond )
Om din pallningsutrustning blivit rödmärkt men ändå inte åtgärdats kan slipfogde neka att ta upp båten av säkerhetsskäl.

3:9 Förvaring av material på varvsplan

 • Endast medlemmar med varvsplats får förvara material och trailers på varvsplanen.
 • Du ansvarar för att båtvagga och nödvändigt pallningsmaterial samt trailer är märkta med medlemsnummer, namn och telefonnummer samt att alltihopa förvaras på den plats som varvschefen anvisat.
 • Om uppmärkning måste utföras av varvschef så debiteras ägaren en kostnad på 500:-
 • Omärkt material riskerar att kastas vid städdagar och ersätts ej av klubben.
 • Varvschef äger rätt att flytta båtar som ej ligger på anvisad plats eller som saknar märkning.

3:10 Förvaring av master

Om du har varvsplats kan du förvara din mast i klubbens mastskjul. Ta bort spridare och märk masten med namn och medlemsnummer. Observera att dom tyngsta och längsta masterna skall läggas nederst.

Omärkta master flyttas och läggs innanför stängslet intill grindarna.

3:11 Båtar med särskilda behov

Om du har en båt som av någon anledning kräver mer tid än andra vid sjösättning och upptagning så avgör slipfogde om denna båt ska hanteras separat.

Båtägaren ska vid dessa tillfällen själv ta fram personer som kan hjälpa till vid hantering av båten. Antal personer, efter överenskommelse med slipfogde.

Slipfogde har rätt att avbryta pågående arbete om säkerheten sätts på spel.

3:12 Om du flyttar eller byter båt

Ägarbyte av båt som är upplagd inom området ska snarast meddelas skriftligen till varvschef och sekreterare. Du måste också kontrollera med varvschefen om det finns ledig plats för den nya båten, ifall att den inte passar in i din befintliga varvsplats.

3:13 Båt på land under sommaren

 • Om du inte sjösatt din båt inom en vecka efter sista ordinarie sjösättningsdag måste du betala ny avgift för varvsplatsen.
 • Båten får ligga kvar på land utan sjösättning i max 2 år, tredje året måste båten flyttas från varvsplan. Bara styrelsen kan bevilja undantag.
 • Det är båtägarens skyldighet att alltid se över så att eget pallningsmaterial är godkänt, likaså att båtvaggan är tydligt uppmärkt med namn, tel nummer och medlemsnummer.
 • Om du är osäker på om ditt pallningsmaterial är godkänt eller ej kontakta materialansvarig.
 • Mindre båtar med egen bryggplats i klubben som kan tas upp med egen trailer får under kortare sommarperiod förvaras på plats som anvisats av varvschefen om man har varsplats.

Varvscheferna

Funktionärer

Varvschefer varv@trosabatklubb.se

Håkan Lundgren
Tomas Peltonen

SubLiftansvarig  sublift@trosabatklubb.se

Jan Lindmark

Slipfogdar och traktorförare se funktionärslistan under ”Styrelse & funktionärer
Det finns även en lista med telefonnummer till slipfogdar och andra funktionärer. Den hittas på sidan kontaktinformation under medlemssidor. Inloggning krävs.

Upptagnings-/sjösättningstider 2021

Ordinarie sjösättning: 15 april – 13 juni
Ordinarie upptagning:  22 aug – 10 oktober

Varvsplatser

Tilldelning av brygg/varvsplats sker efter upparbetade poäng i en kölista.
1 poäng erhålles för varje medlemsår.