Rapport från Årsmötet 2019

Rapport från Årsmötet 2019

Ca 50 medlemmar träffades söndagen 24 november till sedvanligt årsmöte. Ett trevligt inslag var att klubbmästare med medarbetare serverade kaffe och kakor, något som verkligen uppskattades. Efter några formella inledande ord av klubbens ordförande Kristoffer Lundén valdes Roland Leek till ordförande för mötet och Sofie Hellberg till mötessekreterare. – Kristoffer redovisade de viktigaste delarna av verksamhetsberättelsen för det gångna året (denna finns också på vår hemsida för dem som vill läsa den litet mer detaljerat). I en liten notis som denna ryms inte alla trevliga förbättringar som genomförts. Här nämner vi bara några exempel: muddringen av vår hamnbassäng, infarten till denna och en hel del av platserna i ån. Det s.k. nyckelprojektet, d.v.s. att byta nyckelsystem till grinden, klubbhuset och på Morholmen, har slutförts, traktorhuset har byggts om så att det passar den nya traktorn bättre. Såväl klubbhuset som material- och traktor/sublifthuset har målats. Många fler arbeten har genomförts inkl. en hel del förbättringar på ungdomssektionens olika byggnader.

Kassören Birgitta Alm redovisade det ekonomiska utfallet. Revisor Bengt Hallgren, som noga kontrollerat räkenskaperna m.m. föreslog att årsmötet skulle fastställa årets resultat- och balansräkning och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Det blev också årsmötets enhälliga beslut.

Styrelsen redovisade sedan sina planer för framtiden med tonvikt på det kommande året. Vi alla medlemmar kan uppenbart se fram emot ännu ett aktivt år med flera intressanta investeringsprojekt, t.ex. ett gjutet golv i subliftgaraget för att minska risken för att subliften skall stå vinterförvarad delvis i vatten då de vanliga översvämningarna av varvsplanen kommer. Flera av projekten kommer att succesivt redovisas på hemsidan och i TBK-NYTT när alla detaljerna utarbetats.

Eftersom TBK fyller 90 år under 2020 föreslogs att klubbmästaren kallar till sig en festkommitté för att planera en trevlig fest. – Mötet beslutade också, på styrelsens förslag, att nästa års avgifter skall vara oförändrade.

Efter dessa redovisningar av det gångna årets aktiviteter och det ekonomiska utfallet inkl. godkännande, och planerna för det kommande året hade redovisats kom ett stort avsnitt med val av styrelse och funktionärer. Valberedningen, med Håkan Bark som sammankallande, hade lagt ett stort arbete på att fylla alla platser som var aktuella för omval eller nyval. Här nämner vi bara styrelsens ledamöter:

Kristoffer Lundén omvaldes till ordförande på 2 år

Håkan Leek omvaldes till ledamot och Jukka Lindqvist till suppleant, båda för 2 år.

Erik Höppö nyvaldes som ledamot för 2 år och Bengt Gyltman som suppleant i fyllnadsval för 1 år,

Patrik Fällman och Birgitta Alm har 1 år kvar av sin period.

För alla andra funktionärer som omvaldes eller hade 1 år kvar respektive nyvaldes hänvisar vi till hemsidan. (Funktionärslistan kommer att uppdateras).

Efter att det gångna året klarats av och alla val genomförts gjordes ett litet avbrott i förhandlingarna för att ordförande Kristoffer önskade avtacka de funktionärer som vid detta möte avslutade sina uppdrag.

Slutligen hanterades två motioner. Den ena, en stadgeändring om utökning av tidsfristen mellan verksamhetsårets slut och årsmötet, från 2 till 3 månader, hade redan beslutats vid det extra föreningsmötet i april. Då stadgeändringar kräver beslut vid två möten, varav ett skall vara årsmöte, togs nu beslut för andra gången och förslaget har därmed slutligt antagits och kommer att inarbetas i stadgarna. Den andra motionen gällde utökning av hamnplatser särskilt ämnade för större motorbåtar (över 10 x 4 m och 10 ton). Motionärens förslag var en viss bryggsättning på befintlig pålrad på västra sidan av inmutningen/bassängen och muddring mot Snöholmen inklusive anslutningsränna till den befintliga rännan in mot Tureholm. Styrelsen hade noga studerat motionen och kommit fram till att den bör avslås, vilket också blev årsmötets beslut.

Efter att några enkla övriga frågor ställts och besvarats av styrelsen överlämnade mötesordföranden Roland till Kristoffer att avsluta mötet.

Redaktionen genom Roland Leek
redaktion@trosabatklubb.se

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.